ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ลักษณะเด่น / 特色 / Key Features

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา (Education and Research) 
チェンマイ大学人文学部日本研究センターの日本研究修士課程プログラムは、日本研究を専門とした教育研究を行っています。

ลักษณะเด่น 主な特色 

1. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นในวงกว้าง ทั้งหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยใหม่ หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยปัจจุบัน รวมถึงวัฒนธรรมป๊อป
近代経済史からポップカルチャーまで、特に近現代日本の経済・社会・文化に関して幅広い領域の専門教育と研究を行っています。

2. มีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมงานวิจัยและหนังสือสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นห้องสมุดมีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือของประเทศไทย อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการค้นคว้าวิจัย
タイ北部地域で最大規模の日本語書籍、日本研究書を収蔵する図書室を有しており、さらに研究環境の整備を進めております。

3. มีระบบการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้และดูแลใส่ใจให้คำแนะนำในการทำการวิจัยอย่างละเอียด
アドバイザー制度によるきめ細かい研究・教育サポートを行っております。

4. ให้โอกาสในการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่หลากหลาย เนื่องจากมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
日本の大学機関と密接な連携があり、多様な留学・交流機会を提供しております。

5. มีระบบให้การสนับสนุนนักศึกษาทางด้านการเงิน เช่น การจ้างงานผู้ช่วยสอน และ การให้ทุนการศึกษา
奨学金およびティーチングアシスタント制度などを導入しており、学生の経済的サポートを努力しております。

- ไม่มีเอกสารประกอบ -