ภาควิชาจิตวิทยา

ประวัติจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบูรพาจารย์คนสำคัญของการสอนวิชาจิตวิทยาในประเทศไทย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย โดย สาขาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเอกที่เริ่มมีการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 และถูกจัดอยู่ภายใต้ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นภาควิชาที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ให้ความสำคัญมากที่สุด จิตวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงนับเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อย่างสมบูรณ์แบบ 


ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2512 สาขาวิชาจิตวิทยาถูกจัดตั้งเป็นภาควิชาจิตวิทยา จากสภาการศึกษาแห่งชาติ นับว่าเป็นภาควิชาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี
- ไม่มีเอกสารประกอบ -