ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ผลงานวิชาการ / 研究成果・出版 / Publications

วารสารสาร "จะโปนิกะ JAPONICA"
センター紀要『JAPONICA(ジャポニカ)』
Journal JAPONICA

"จะโปนิกะ JAPONICA" ฉบับที่ 4 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2559.

JAPONICA(ジャポニカ)』4巻,チェンマイ:チェンマイ大学人文学部日本研究センター 2016年

JAPONICA. Volume 4. Chiang Mai: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2016. ISSN:2286-9948

"จะโปนิกะ JAPONICA" ฉบับที่ 3 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2558. (ภาษาไทย)

JAPONICA(ジャポニカ)』3巻,チェンマイ:チェンマイ大学人文学部日本研究センター 2015年 (タイ語)

JAPONICA. Volume 3. Chiang Mai: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2015. ISSN:2286-9948  (In Thai Language)

"จะโปนิกะ JAPONICA" ฉบับที่ 2 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2557. (ภาษาไทย)

JAPONICA(ジャポニカ)』2巻,チェンマイ:チェンマイ大学人文学部日本研究センター 2014年 (タイ語)

JAPONICA. Volume 2. Chiang Mai: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2014. ISSN:2286-9948  (In Thai Language)


"จะโปนิกะ JAPONICA" ฉบับที่ 1 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2556.(ภาษาไทย)

JAPONICA(ジャポニカ)』1巻,チェンマイ:チェンマイ大学人文学部日本研究センター 2013年(タイ語)

JAPONICA. Volume 1. Chiang Mai: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2013. ISSN:2286-9948 (In Thai Language)


 หนังสือ และวารสารสารทั่วไป
出版物
Publications
 "ตำราเรียนภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น" (โดย เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2556. ISBN 978-974-672-793-8 สนับสนุนการพิมพ์ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น)

『日本の姿-日本地理教科』(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム・チェンマイ大学人文学部日本研究センター) チェンマイ:チェンマイ大学人文学部、2013年 ISBN 978-974-672-793-8 助成:盤谷日本人商工会議所(タイ語・日本語)

Textbook of Japanese Geography. (Author: the Consortium of Universities for Japanese Language and Japanese Studies in Northern Thailand, and Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University) Chiang Mai: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2013. ISBN 978-974-672-793-8. Supported by the Japanese Chamber of Commerce (In Thai Language and Japanese Language) 
"สถานภาพความรู้และความเข้าใจ "ญี่ปุ่น" ของสังคมไทย ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ญี่ปุ่นศึกษา" (โดย สรัญญา คงจิตต์, เซนโจ นาไค, เฉลิมพล คงจิตต์ และสุรสีห์ สมุทคุปติ์) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2556. สนับสนุนจากทุนพัฒนากลุ่มวิชัย/วิชัยทั่วไป/วิชัยสถาบัน คณะมนุษยศาสร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาษาไทย)

『タイ社会における日本に関する知識と理解の実態:日本研究修士論文の調査から』(サランヤー・コンジット、中井仙丈、チャルームポン・コンジット、スラシー・サムットクップ) チェンマイ:チェンマイ大学人文学部、2013年  助成:2011年度チェンマイ大学大学人文学科予算研究グループ/研究一般/研究機関助成 (タイ語)

State of knowledge on Japanese Studies in Thailand: A survey of Master’s theses. (Author: Saranya Kongjit, Senjo Nakai, Chalermpon Kongjit and Surasi Somutkup.) Chiang Mai: Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2013.  Supported by the Research Fund for Research Groups/General Researches/Research institutes in AY2011 Budget of Faculty of Humanities, CMU (In Thai Language)
"ญี่ปุ่นปริทัศน์" (โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2554. ISBN 978-974-672-578-1 (ภาษาไทย)

『日本概説』(アッタチャック・サッタヤーヌラック) チェンマイ:チェンマイ大学 人文学部 歴史学科 2011年 ISBN 978-974-672-578-1 (タイ語)

Japanese Review. (Author: Attachak Satayanurak) Chiang Mai: Division of History, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2011. ISBN 978-974-672-578-1 (In Thai Language)

 รายงานโครงการ
報告書
Project Reports

"รายงานโครงการเก็บข้อมูลวิจัยระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (โดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2560. สนับสนุนจากเจแปนฟาว์เดชั่น พ.ศ.2560 (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น)

『チェンマイ大学人文学部日本研究センター 2017 年 短期訪日研究プログラム報告』(チェンマイ大学人文学部日本研究センター) チェンマイ:チェンマイ大学人文学部、2017年  助成:2017年度国際交流基金 助成 (タイ語・日本語)

Short-term Research Visit Program in Japan in 2017:Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chang Mai University. (Author: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chang Mai University.) Chiang Mai: Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2017.  Supported by Japan Foundation in AY 2017 (In Thai Language/Japanese Language)

"รายงานโครงการเก็บข้อมูลวิจัยระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (โดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2559. สนับสนุนจากเจแปนฟาว์เดชั่น พ.ศ.2559 (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น)

『チェンマイ大学人文学部日本研究センター 2016 年 短期訪日研究プログラム報告』(チェンマイ大学人文学部日本研究センター) チェンマイ:チェンマイ大学人文学部、2016年  助成:2016年度国際交流基金 助成 (タイ語・日本語)

Short-term Research Visit Program in Japan in 2016:Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chang Mai University. (Author: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chang Mai University.) Chiang Mai: Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2016.  Supported by Japan Foundation in AY 2016 (In Thai Language/Japanese Language)

- ไม่มีเอกสารประกอบ -