การอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชน

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชน "Suralai Natural Orange Soap” ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในงบประมาณบริการวิชาการแก่สังคม
โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการแปรรูปส้มเขียวหวานสีทอง เป็นผลิตภัณฑ์ แยมส้ม ลูกอมส้ม และเยลลี่ส้ม ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ สวนส้มสุราลัย ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย