ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University ซึ่งนำโดย Professor Frank Yung-Hsiang Ying, Ph.D., Vice President และ Professor Yan-nan Hu, Dean, School of Continuing Education เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือสำหรับกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00-14.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย และ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 16:37:03]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ "KYOGEN "Workshop" เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ Hidekazu Yamamoto คุณ Shinya Izumi สมาชิกชมรมละครโน สำนักเคียวเก็น อิซุมิ และ คุณ Noriaki Matsuo, Designated Assistant Professsor, Center for Japanese Language and Culture, Gifu University เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย ผ่านการรับชม และทดลองปฏิบัติจริง

[post:2023-03-23 16:26:14]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Global Digital technology in the integrative humanities research"

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
- สร้างเครือข่ายและแลกเปลื่ยนองค์ความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ในด้านมนุษยศาสตร์โดยศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
- บูรณาการศาสตร์สู่ระดับสากล และ เพื่อการขอทุนวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 16:18:07]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ คณะฯ ในโอกาสเข้า ศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 และ ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา อาคาร HB1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-03-23 16:14:25]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กับบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2570)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย และ ผ่าน Zoom Meeting

[post:2023-03-23 13:49:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Breda University of Applied Sciences, Netherlands นำโดย ERDINÇ ÇAKMAK, Ph.D., Co-coordinator of the master program Master of Arts in Tourism Destination Management

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม HB7405 ชั้น 4 (Smart Classroom) อาคาร HB7
------------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/l3ck0

[post:2023-03-23 13:44:57]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Sophia University นำโดย Professor NISHIZAWA Shigeru, Vice President for Admission Affairs ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ และ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 13:38:49]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการ Speech Contest เป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน นำเสนออย่างสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

โดยปีนี้ได้จัดงานขึ้นเมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

[post:2023-03-23 13:34:25]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ได้มีโอกาสแสดงผลงานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และได้พบปะสานสันพันธ์ระหว่างชั้นปีรวมถึงคณาจารย์ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แสดงการร้องเพลงประสานเสียง เพลง "Jour un"
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แสดงละครเวทีดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านล้านนาเป็นภาษาฝรั่งเศสจำนวน 6 เรื่อง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แสดงละครเวทีแนวสืบสวนระทึกขวัญ เรื่อง "Le jeu mystérieux"

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาได้ฝึกฝนและบูรณาการทักษะและความรู้ภาษาฝรั่งเศสในด้านต่าง ๆ เพื่อผลิตผลงานได้หลากหลายและสนุกสนาน
-------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/zsXAS

[post:2023-03-23 13:28:54]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์

หัวข้อของการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ คือ " 我选择,我追求‘’(สิ่งที่ฉันเลือก สิ่งที่ฉันไขว่คว้า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนและการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการวางเป้าหมายในอนาคตผ่านการเขียนบทสุนทรพจน์

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับกระบวนวิชาการเขียนภาษาจีน (019332) ระดับชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 44 คน
ผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่
1. นายภาณุวิชญ์ เวียงสาม รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวพลอยพรรณ นรศรี รองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวอาวู แซ่เจ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายบุญทวี แซ่หยั้ง รางวัลชมเชย
5. นางสาวทิพสุธา หินเธาว์ รางวัลชมเชย
------------------------
2023年2月22日,清迈大学人文学院中文系在HB5100教室举办一年一度的大学生汉语演讲比赛。此次演讲比赛的主题为“我选择,我追求”,旨在通过演讲的形式提高学生的汉语写作水平,锻炼学生的汉语公共演说的能力,让学生能更明确自己未来的人生目标。大赛为中文系三年级汉语写作课(019332)的课外延展实践系列活动之一,课程共有44名学生,全部都参加了本次演讲比赛。经过激烈的角逐,最终,5位同学以最优异的表现获得了演讲比赛的奖项:
一等奖:王昱明
二等奖:范宝玉
三等奖:赵海芮
鼓励奖:杨明、黄诗兰
-----------------------
ดาวโหลดอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://cmu.to/7F4de

[post:2023-03-23 13:18:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๕๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน พร้อมทั้งรำลึกถึงคุณความดี และผู้ทำประโยชน์แก่คณะเกษตรศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์

[post:2023-03-23 13:10:18]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จาก ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tourism Chiang Mai University ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center

เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 13:00:57]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tourism Chiang Mai University ยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหลักสูตรของภาควิชาการท่องเที่ยว

น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรของเรา ได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการโรงแรมและเครื่องดื่ม และยังได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในบริเวณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีพี่ ๆ นักศึกษาเป็นผู้นำชม เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.

[post:2023-03-23 11:04:43]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-03-23 10:55:27]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ Professor Dr. Mathias Jenny ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Henry Luce Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อเข้าเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ และพบปะกับคณาจารย์ นักศึกษาเมียนมา และนักวิจัยกลุ่มเปราะบาง/กลุ่มเสี่ยง (Scholars at risk)

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 10:39:56]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และ บุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว (Ang Kaew Villa CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการเรือนอ่างแก้ว (Angkaew Villa) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เรือนอ่างแก้ว Angkeaw Villa

[post:2023-03-23 10:29:07]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง และรองฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร ร่วมพิธีเปิด และนำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

[post:2023-03-23 10:11:30]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม”งานวัดหรรษา မြန်မာဘုရားပွဲ” ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถงกลาง อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาพม่า และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้อำนวยการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดประสบการณ์ที่สุดประทับใจไปกับ โลกของภาษาและวัฒนธรรมพม่า
-----------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/LotBo

[post:2023-03-23 10:03:13]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดการแข่งขันประพันธ์เพลงภาษาจีน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน ได้สัมผัสถึงความสวยงามของภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ ยังได้ฝึกทักษะการแสดงออก และการทำงานเป็นทีม
การแข่งขันประพันธ์เพลงภาษาจีนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับกระบวนวิชาฟัง-พูดภาษาจีน (019112) ระดับชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 62 คน กิจกรรมนี้ยังเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแสดงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการนี้ มีนักศึกษาชาวจีนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 28 คน
----------------------------
2023年2月8日,清迈大学人文学院中文系在HB5100教室举办首届中文歌曲创作大赛。此活动为中文系一年级听说课(019112)的课外延展实践系列活动之一,课程共有62名学生。活动的宗旨就是让泰国学生自己创作中文歌词,通过舞台现场演绎,生动体验汉语之美、文化之美,并且让学生更加勇敢地表现自己,形成团结合作的精神。此外,活动还对外开放,让对活动感兴趣的中国老师、留学生,共计28人,一同观看表演并在现场与表演互动。
---------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/Mu7eV

[post:2023-03-23 09:51:59]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบของที่ระลึกแด่ตัวแทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:2023-03-23 09:35:22]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การจัดการ CATERING แบบมืออาชีพ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก เชฟเมย์ พทธนันท์ ธงทอง เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากมาย เช่น
• การวางแผนการจัดการงาน CATERING อย่างเป็นระบบ
• การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• การจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการทีม การวางแผนเมนูอาหาร
• เทคนิคการปรุงประกอบ การจัดตกแต่งอาหาร การจัดอาหารเพื่อนำเสนอให้เป็นที่ประทับใจ

กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการจัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษากระบวนวิชา 006423 (การจัดการอาหาร) สาขาวิชาบ้านและชุมชน
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.15 - 18.00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
-----------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/pSyl5

[post:2023-03-23 09:31:59]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Toyo University ประเทศญี่ปุ่น (Professor Kazuo TAKAHASHI, Vice President for International Affairs)

เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 09:25:55]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรมบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง "การเรียนการสอนภาษาไทยของชาวต่างชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ" จัดโดยภาควิชาภาษาไทย
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉียูน เจียง มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี และ คุณครูเบญญาภา ลาโสภา โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษา แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
1. การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน
3. เส้นทางสู่การเป็นผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ณ อาคาร HB5 ห้อง 5100 คณะมนุษยศาสตร์
----------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/9SsoL

[post:2023-03-22 15:27:35]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ Ryota Wakasone รองหัวหน้าศูนย์ฯ Japanese Studies Center, CMU - ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาตะวันออก jpncmu รองศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนานัทธ ปัญโญ เข้าพบนาย ฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในวาระโอกาส ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

[post:2023-03-22 15:23:16]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "จากเดินสู่อิสรภาพถึงขันธวิมุติสมังคีธรรมะ" จัดโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ในโอกาสเดียวกัน คณะมนุษยศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และพระนิสิตจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 140 รูป/คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-22 15:17:10]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากกองทุนอธิการบดี) พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก และพิธีมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565" ประเภทรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

[post:2023-03-22 15:10:30]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และภาควิชาประวัติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Korea University สาธารณรัฐเกาหลี (Professor Joo-Youn Jung, Professor from Department of Political Science and International Relations)

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-22 15:07:40]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ และตัวแทนอาจารย์จากภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งนำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน

ในโอกาสมอบวุฒิบัติให้แก่ นางสาวชาลิสา สำราญใจ ชั้นปีที่ 4 และ นายกีรติกานต์ สกุลชมชื่น ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารไทยจาก โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-03-22 15:04:06]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
1. นายสมเจตน์ วิมลเกษม รหัสนักศึกษา 181194
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

2. รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ รหัสนักศึกษา 2301379
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาภาษาไทย

3. นายภิญโญ ธันวารชร รหัสนักศึกษา 171149
นักศึกษาดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

4. นางสุรีย์ ณ เชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 101065
นักศึกษาดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

5. นายสมชาย พัฒนาธรชัย รหัสนักศึกษา 2201311
นักศึกษาดีเด่น สาขาจิตวิทยา

6. นางดาวนภา สุยะนนท์ รหัสนักศึกษา 3501242
นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ รหัสนักศึกษา 3901208
นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาบ้านและชุมชน

8. ดร.อาสา คำภา รหัสนักศึกษา 560151005
นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์

9. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง รหัสนักศึกษา 3921107
นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาปรัชญา

10. นางชไมพันธุ์ โบ๊ด รหัสนักศึกษา 171046
นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

11. นายธนากร สุภาคุณ รหัสนักศึกษา 510110459
นักศึกษาดีเด่นรุ่นใหม่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

12. อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข รหัสนักศึกษา 490110010
นักศึกษาดีเด่นรุ่นใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-22 14:47:34]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Community Formation and Development of Monastic Rules by Thai Mae Chis" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ Martin Seeger , the University of Leeds, United Kingdom เป็นวิทยากรบรรยาย

ขอขอบคุณโครงการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์) ที่ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-22 14:34:47]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศพิธีรับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 57
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย

[post:2023-03-22 14:27:17]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 57 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
---------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : export

[post:2023-03-22 14:19:00]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษ และ ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ให้การต้อนรับ Professor Martin Seeger, Faculty of Arts, Humanities and Cultures, University of Leeds สหราชอาณาจักร

ในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้น การจัดทำวิจัย และความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.30 ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-22 14:06:54]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากสาขาวิชาภารตวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันออก ร่วมให้การต้อนรับ H.E Mr. Shri Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจําประเทศไทย และกงสุลอินเดีย และ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Indian Festival ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
-----------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/EIdar

[post:2023-03-22 14:03:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyoto Seika University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดโครงการต่างประเทศ โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จาก Kyoto Seika University เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ พร้อมถือโอกาสเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-22 13:58:28]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-22 13:54:08]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565 "คณบดีดีเด่นแห่งชาติ"

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์

[post:2023-03-22 13:23:28]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส โครงการกิจกรรมแนะนำเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต "Study in France with Campus France"

ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพลวัฒน์ คันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ จากหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-01-27 14:59:10]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายเสวนา ในหัวข้อ "ยันต์พระสิหิงค์: รูปแบบและความเชื่อในล้านนา" จัดโดย โครงการพัฒนาอาคารเรือนเดิมฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระศุภชัย คีรีเขตสุวรรณ วัดสวนดอก เชียงใหม่ และ พระณัฐภัณฑ์ พรมใจ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) สันกำแพง เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และ คุณชวนพิศ นภตาศัย นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดำเนินรายการ

เมื่อวันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/3ouak

[post:2023-01-27 14:45:21]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คณาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกด้านตรวจประเมิณสถาบันการศึกษา ซึ่งนำโดย นางสุภาวดี นวลมณี ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ

เพื่อขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยา ตรวจเยี่ยมหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก) และ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-01-23 13:31:10]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมโดยการเน้นการฝึกทักษะ "โครงการเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา"

เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา และเพื่อให้บุคลากรทางจิตวิทยาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ/แนะแนวทางการปัญหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกรรมการโครงการบ้านหลังที่สอง บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์
-------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5xvke

[post:2022-12-14 11:14:44]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก พร้อมด้วยผู้บริหาร และ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี Korean Division, Chiang Mai University ให้การต้อนรับ ฯพณฯ มุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-Hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาส พบปะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิชาโท สาขาวิชาภาษาเกาหลี และเยี่ยมชมศูนย์เกาหลี

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์
-------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/mxANG

[post:2022-12-09 15:39:47]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษาหัวข้อ "ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย"

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยาการปรึกษาจากสถาบันวันที่ฉันตื่น และ อาจารย์ ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
---------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/zP7zX

[post:2022-12-09 15:28:43]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น" โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจกรรมสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาหารไทย เมนูผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน โดยอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์
กิจกรรมสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขนมไทยลูกชุบ กลิ่นต่างๆ โดยอาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดร.อัษฏา เจียรพินิจนันท์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายเรื่องความสำคัญของกลิ่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ Home and Community
---------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5ryoV

[post:2022-12-09 14:43:10]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก jpncmu ได้รับมอบหมายเป็นประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่งมีกำหนดจัด
- พิธีมอบทุนการศึกษาโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) ครั้งที่ 14 นำโดย Mr. Noriaki YAMASHITA รองประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) และประธานกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม ผู้รับผิดชอบส่วนการศึกษา
- งานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ หัวข้อ "การทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น" ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญชู ตันติรัตนสุนทร เป็นวิทยากรบรรยาย
- การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องHB5100 และ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์
--------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/jH32i

[post:2022-12-09 14:21:09]

อ่านเพิ่มเติม »


วันเสาร์ที่ 19 พฤษจิกายน 2565

[post:2022-12-09 13:56:23]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับสำนักพิมพ์ผีเสื้อ นำโดยนายมกุฏ อรฤดี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาการแปล
2.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก เกี่ยวกับการบรรณาธิการและการแปล

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-12-08 15:28:18]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การตอนรับและกล่าวคำขอบคุณ ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171... นำโดย นายภิญโญ ธันวารชร ในโอกาสส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผ่านกองทุนศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวนทั้งหมด 10 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
-------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/lgCQ8

[post:2022-12-08 15:24:52]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล และเลขานุการคณะฯ นายประพัฒน์ พิละกันทา เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2022-11-18 13:14:17]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Show & Shared Humanities CMU Kaizen 2021-2022 ภายใต้โครงการ การออกแบบระบบงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน (กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบ Kaizen) ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านโปสเตอร์ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานด้วยแนวคิดแบบKaizen กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล


ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB 7

[post:2022-11-10 15:15:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 645 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :