คณะมนุษยศาสตร์ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ปี 2565

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    แผนป้องกันการทุจริต

    39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

    41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี